Στεγαστικό Επίδομα 2018


Στεγαστικό Επίδομα 2018

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 2018

Η Γραμματεία του Τμήματος υπενθυμίζει στους φοιτητές του Τμήματος Ο.Ε. για το Στεγαστικό Επίδομα 2018 (1000 ευρώ) ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 4 της αριθμ. 140832/Ζ1/25-8-2017 ΚΥΑ,(ΦΕΚ 2993/31-8-2017  τ. β΄)

«Οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος Α.Φ.Μ.»

Οι αιτήσεις του Στεγαστικού Επιδόματος υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Οι  ηλεκτρονικές  αιτήσεις  που  αφορούν στη  χορήγηση  του  στεγαστικού  επιδόματος υποβάλλονται μέσω  της  ιστοσελίδας   του  Υπουργείου  Παιδείας Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  https://stegastiko.minedu.gov.gr,  στην  ειδική  εφαρμογή  για  το  στεγαστικό  επίδομα και στην περίπτωση αλλαγής της περιόδου υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους, θα υπάρξει νέα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font