ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (MASTER’S DEGREE IN HISTORY, ANTHROPOLOGY AND CULTURE IN EASTERN AND SOUTHEASTERN EUROPE)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-09-21

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 4716 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ 2551/02.07.2018, τ. Β΄) με θέμα «Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Ιστορία, Ανθρωπολογία και Πολιτισμός στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη (History, Anthropology and Culture in Eastern and South-Eastern Europe)» σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο Κανονισμός του Προγράμματος και η προκήρυξη του 5ου κύκλου του ΠΜΣ.


Διάρκεια: 4 εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο αφιερώνεται στη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Το πρώτο εξάμηνο του Προγράμματος θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2018.


Δίδακτρα: 2500 ευρώ τα οποία πληρώνονται σε πέντε ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος/-η για τη συμμετοχή του/της στο άνω Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2018, μπορεί να καταθέσει τον φάκελό του/της για έλεγχο δικαιολογητικών. Στην παρούσα φάση θα πρέπει να υποβάλει το φάκελο στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΒΣΑΣ μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2018 (κατά τις ώρες 15:00 - 16:00) ή μέσω email από τις 28 Ιουλίου έως 27 Αυγούστου 2018.

Δικαιολογητικά:

1. Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (http://mahac-bsos.uom.gr/eisagogi/).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου.

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή καθώς και σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα πάνω στο κλείσιμο του φακέλου. Η συστατική επιστολή μπορεί να σταλεί και από την πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του μέλους ΔΕΠ απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Π.Μ.Σ. που ορίζεται στην προκήρυξη.

6. Πιστοποίησης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής, γερμανικής ή γαλλικής γλώσσας.

7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους.

8. Απλές φωτοτυπίες άλλων εγγράφων.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια θα περάσουν τη διαδικασία της συνέντευξης από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος μετά την ημερομηνία προκήρυξης του 5ου κύκλου του ΠΜΣ.

Πληροφορίες

Τάνια Νέσκοβιτς

Γραμματεία ΠΜΣ

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και

Ανατολικών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Κτήριο ΚΖ, Γραφείο 210

Εγνατία 156

Θεσσαλονίκη 540 06

Tel /Fax: (+30) 2310 891527

email: tneskov@uom.edu.gr

http://mahac-bsos.uom.gr/

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font