Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών ακαδ. έτους 2018-19


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-10-02

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018-19

 

Ορίζεται προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών- Αλλογενών και τους αποφοίτους Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το χρονικό διάστημα από 24 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 1 Οκτωβρίου 2018.

 

Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ορίζονται αναλυτικά στην με αριθμ. Φ.151/155205/Α5 από 10-9-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Στις ίδιες ημερομηνίες εγγράφονται:

 

Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. Φ.151/82115/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873 Β’ 2017), προηγούμενων ετών, άρρενες, απόφοιτοι Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας που υπηρετούσαν τη θητεία τους στην Κύπρο και έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας.

 

Οι εισακτέοι με την κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, οι οποίοι, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

 

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Ε. ( γρ. 11 ημιώροφος ΠΑ.ΜΑΚ. )  από τους ίδιους τους επιτυχόντες αυτοπροσώ-πως  ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο.

 

Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες / -ουσες, δύνανται να καταθέτουν από
24/9/2018 έως 1/10/2018 τα απαιτούμενα για την εγγραφή τους δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εγνατία 156 - Τ.Κ. 543 36 Θεσσαλονίκη

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font