Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού ακαδ. έτους 2018-19


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-10-14

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018-19

 

 

Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εγγράφονται το χρονικό διάστημα από Τετάρτη 3 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και από ώρες 10-4 μ.μ.

 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αναγράφονται στις Οδηγίες της Εγκυκλίου Φ.152/164094/Α5/2-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων, για την εισαγωγή Ελλήνων του Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, έτους 2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Επιπροσθέτως, οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν :

 - Τρεις  (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας,

 - απλή ευκρινή φωτοτυπία  (και τις δυο όψεις) του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

 

-τον  αριθμό  ΑΜΚΑ,

 

-τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους  άρρενες φοιτητές (για τα πιστοποιητικά στρατολογίας),

 

- Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι γραμμένοι σε άλλη σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Υποψήφιος που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και εισάγεται με τις φετινές εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού σε άλλη Σχολή ή Τμήμα δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος.

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Ε. ( γρ. 11 ημιώροφος ΠΑ.ΜΑΚ. )  από τους ίδιους τους επιτυχόντες αυτοπροσώπως  ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο.

Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες / -ουσες, δύνανται να καταθέτουν από
3/10/2018 έως 13/10/2018 τα απαιτούμενα για την εγγραφή τους δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εγνατία 156 – 543 36 Θεσσαλονίκη

 

 

 

 

Γραμματεία Ο.Ε.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font