ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ €362.870,97 ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.»


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Την υπ’ αριθμ. 766/20.02.2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη της πράξης «Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Πολιτιστική Κληρονομιά» με Κωδικό ΟΠΣ 5010680 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» και

β)  Την υπ’ αριθμ. 1/06.09.2018 (θέμα 15ο) απόφαση της Συγκλήτου,

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

 

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font