Πρόσκληση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-11-30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στα παρακάτω Θεματικά Πεδία Έρευνας, τα οποία εντάσσονται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μελών ΔΕΠ του Τμήματος, να υποβάλουν αίτηση.

 

A/A

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ-ΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ

1

Ανθρωπολογία των προσφύγων ή Μετανάστευση και Κοινωνική ένταξη

1

Βουτυρά Ευτυχία

2

α) The economic consequences of tobacco and alcohol in South –   Eastern Europe

β) Lobbying, advocacy and economic policy

1

 

1

Σοφία Δεληπάλλα

3

Εθνογραφία της/στην πόλη (Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος)

ή Θρησκεία, τελετουργία, πολιτικές και έμφυλα βιώματα  πόλη (Βαλκάνια, Ανατολική Μεσόγειος)

1

 

Φωτεινή Τσιμπιρίδου

4

α) Χωρική Οργάνωση, Αρχιτεκτονική στη Ν.Α. Ευρώπη

β)Οικιστικό, πολιτιστικό απόθεμα στα Βαλκάνια

1

1

Γαβρά Ελένη

5

Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη (International Development)

3

Ιωάννης Μαραγκός

6

Πολιτικές και δίκαιο της μετανάστευσης και των προσφυγικών μετακινήσεων του 21ου αιώνα στην Ελλάδα και την Ευρώπη

1

Τσιτσελίκης Κωνσταντίνος

7

Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική

ή Πολιτική Οικονομία Ευρωπαϊκής Ένωσης

ή Θεσμοί και Δημόσια Πολιτική

1

Παρασκευόπουλος Χρήστος

8

Ιστορία και θεωρία του διεθνούς δικαίου

ή Δίκαιο του Πολέμου ή Γενοκτονίες – Νομική και ιστορική διάσταση

ή Δικαιώματα του Ανθρώπου

ή Θεσμοί – ιστορία – πολιτικές του αθλητισμού

3

Ζάικος Νικόλαος

9

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

2

Ευστράτιος Δορδανάς

10

Πολιτική ανθρωπολογία και πολιτικές της ταυτότητας και του πολιτισμού

ή Εθνικισμός και εθνοτισμός 

ή Σύνορα και συνοριακές περιοχές  ή  Επιτέλεση μέσα από το χορό και τη μουσική ή  Αθλητισμός και σπορ, πολιτική και ιδεολογία

ή Αναπαραστάσεις του παρελθόντος και υλικός πολιτισμός ή Εθνογραφικές προσεγγίσεις στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη και το χώρο της Μεσογείου

3

Μάνος Ιωάννης

11

Συγκριτική πολιτική και διεθνείς σχέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

1

Αρμακόλας Ιωάννης

 


Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής απαιτούνται τα παρακάτω:

  • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.
  • Είναι κάτοχος τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της ΑγγλικήςΓλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών έως τις 30 Νοεμβρίου 2018.

 

  1.  Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ελληνική ή αγγλική και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής.
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής - Ερευνητική πρόταση, η οποία περιέχει συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου, τους βασικούς άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία.
  4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  5. Για τους Έλληνες υποψηφίους, η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται από δίπλωμα Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan, ή πτυχίο IELTS (βαθμός τουλάχιστον 6.5) ή πτυχίο TOEFL βαθμός τουλάχιστον 213 ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2. 
  6. Πιστοποιητικό γνώσης άλλων γλωσσών όπως  Βαλκανική, Σλαβική ή Ανατολική
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
  8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία να προέρχεται κατά προτίμηση από τον επιβλέποντα της μεταπτυχιακής εργασίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (κτίριο ΚΖ, ημιόροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, στο τηλ. 2310 89137376 ή 2310 891375 ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.uom.gr - Σχολές και Τμήματα - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών – Διδακτορικές Σπουδές.