Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»


Θεσσαλονίκη, 18 - 10 - 2018

Αρ. Πρωτ.: 639

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 699.737,00  (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%)

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει ανοικτή διαδικασία για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων του Ν.

4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την εκτέλεση του τεχνικού έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 699.737,00  (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) για έργα 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Σύγκλητο Ετήσιο Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Μελετών-Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απόφαση υπ αριθ. 29/27-4-2018 της Συγκλήτου) και την υπ' αριθ. 4/17-10-2018 απόφαση της Συγκλήτου που ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΣΑΕ

2014ΣΕ54600086 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου ετών

2018-2019 . Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS EL522).

Δημοσίευση

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font