Εγγραφές Αθλητών-Αθλητριών ακαδημαϊκού έτους 2018-19


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-11-10

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018-19

 

 

 

Καλούνται οι  επιτυχόντες της κατηγορίας αθλητών – αθλητριών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να προσέλθουν προς εγγραφή στη Γραμματεία του τμήματος Ο.Ε. από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 10:00-16:00

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

 

           α) Αίτηση εγγραφής

           β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του  ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης

           γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

          δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

         ε) απλή ευκρινή φωτοτυπία  (και τις δυο όψεις) του Δελτίου   
Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

         στ) τον  αριθμό  ΑΜΚΑ,

         ζ) τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους  άρρενες φοιτητές (για τα πιστοποιητικά στρατολογίας),

 

Οι εισαγόμενοι/-ες αθλητές / -τριες κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

 

Επισημαίνεται ότι όσοι / όσες είναι εγγεγραμμένοι / -ες σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

 

Διευκρινίζεται ότι τα  σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες / επιτυχούσες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη Σχολή επιτυχίας τους.

 

 

 

 

 

Γραμματεία  Ο.Ε.