Εγγραφές Αθλητών-Αθλητριών ακαδημαϊκού έτους 2018-19


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-11-10

ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018-19

 

 

 

Καλούνται οι  επιτυχόντες της κατηγορίας αθλητών – αθλητριών που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, να προσέλθουν προς εγγραφή στη Γραμματεία του τμήματος Ο.Ε. από την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 10:00-16:00

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία εγγραφής είναι αποκλειστική και οι επιτυχόντες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες  πρέπει να  υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος επιτυχίας τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία τα ακόλουθα:

 

           α) Αίτηση εγγραφής

           β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του  ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74), τίτλου απόλυσης

           γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας

          δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

         ε) απλή ευκρινή φωτοτυπία  (και τις δυο όψεις) του Δελτίου   
Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

         στ) τον  αριθμό  ΑΜΚΑ,

         ζ) τον αριθμό Μητρώου Αρρένων για τους  άρρενες φοιτητές (για τα πιστοποιητικά στρατολογίας),

 

Οι εισαγόμενοι/-ες αθλητές / -τριες κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

 

Επισημαίνεται ότι όσοι / όσες είναι εγγεγραμμένοι / -ες σε άλλη Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

 

Διευκρινίζεται ότι τα  σχετικά δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι επιτυχόντες / επιτυχούσες στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα αποσταλούν υπηρεσιακά στη Σχολή επιτυχίας τους.

 

 

 

 

 

Γραμματεία  Ο.Ε.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font