Προκήρυξη εκλογών


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-10-31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

έχοντας υπόψη:

α) την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-17 τ. Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο την παρ. 6α του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-3-2018 τ. Α’)

β) το υπ’ αριθμ. 1042/12-10-2018 έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

                                                               ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

εκλογές για την ανάδειξη τριών (3) Μελών ΔΕΠ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών   Σπουδών  του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για συμμετοχή στην Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα ανωτέρω Μέλη ΔΕΠ εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών   Σπουδών με άμεση και μυστική ψηφοφορία, για τριετή θητεία, από την ημερομηνία εκλογής έως τις 31-8-2021.

Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν Μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών   Σπουδών.

Τα ονόματα των υποψηφίων Μελών ΔΕΠ περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι εκλογείς σημειώνουν την προτίμησή τους, με σταυρό, μέχρι τρεις (3) υποψήφιους.

Εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η  7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα    Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων 335 κτίριο ΚΖ.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών να υποβάλουν εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας έως την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι Μέλη ΔΕΠ που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπληρώσεως του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας των Μελών της Κοσμητείας.

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού που υπηρετούν στο Τμήμα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

 

 

                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΡΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή

-          Γραφείο Πρυτανείας

-          Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

-          ΚΥΔ

-          Τμήμα Πρωτοκόλλου και  Διεκπεραίωσης Αλληλογραφίας

 

Λήψη Αρχείων / Downloads