Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαβούλευσης


Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαβούλευσης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 14/18 διακήρυξης.