Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαβούλευσης


Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων διαβούλευσης των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 14/18 διακήρυξης.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font