ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την ανάδειξη τριών (3) εκπροσώπων μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ/ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ για την ανάδειξη τριών (3) εκπροσώπων μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού της ακαδημαϊκής μονάδας, για την κατά νόμο συμμετοχή τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χρονικό διάστημα από της εκλογής τους από τη Συνέλευση του Τμήματος και για τριετή θητεία.

Προκήρυξη

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font