Προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων (21/18)


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 21/18) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ετήσια προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων σε αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες διδασκαλίες, εργαστήρια και γραφεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €10.439,00 άνευ Φ.Π.Α.+ €2.505,36 Φ.Π.Α. 24% = 12.944,36 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, (Κ.Α.Ε. 0879 ποσό €5.130,00 + 1.231,20 (ΦΠΑ 24%) = €6.361,20 και Κ.Α.Ε. 1439 ποσό €5309,00 + 1.274,16 (ΦΠΑ 24%) = €6.583,16) οικονομικού έτους 2018. (CPV: 45300000-0, 39515430-8)


Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.11.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font