Προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων (21/18)


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 21/18) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ετήσια προμήθεια/επισκευή/αντικατάσταση κατακόρυφων και οριζόντιων περσίδων σε αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες διδασκαλίες, εργαστήρια και γραφεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €10.439,00 άνευ Φ.Π.Α.+ €2.505,36 Φ.Π.Α. 24% = 12.944,36 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, (Κ.Α.Ε. 0879 ποσό €5.130,00 + 1.231,20 (ΦΠΑ 24%) = €6.361,20 και Κ.Α.Ε. 1439 ποσό €5309,00 + 1.274,16 (ΦΠΑ 24%) = €6.583,16) οικονομικού έτους 2018. (CPV: 45300000-0, 39515430-8)


Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20.11.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.