ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ