Σχεδίαση/σελιδοποίηση/εκτύπωση/παραγωγή Συνοπτικού Οδηγού του Πανεπιστημίου (ΠΕΕ 28/18)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-11-26

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του Ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 6/25.10.2018 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθμ. 352/25.10.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για τη σχεδίαση/σελιδοποίηση/εκτύπωση/παραγωγή χιλίων (1000) τμχ. Συνοπτικού Οδηγού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Α4 μεγέθους (ελληνικά) και τη σχεδίαση/σελιδοποίηση/εκτύπωση/παραγωγή χιλίων (1000) τμχ. Συνοπτικού Οδηγού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Α4 μεγέθους (αγγλικά), και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 26.11.2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

 Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €3.348,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0859 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV 79800000-2).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font