ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΕΕ 34/18)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-12-05

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ΄αριθμ. 10/19.11.2018 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθμ. 392/19.11.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την Υπηρεσία Επισκευής και Συντήρησης Μονώσεων Δωμάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

 Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν:

α.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

       Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.

β.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

γ.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, τα νομικά πρόσωπα μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 05.12.2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €4.999,68 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0879 [ποσό 4.032,00 + 967,68 (ΦΠΑ 24%) = 4.999,68€] του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV50800000-3). 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης (ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής) και με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font