ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 60.000 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΠΕΕ 37/18)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-12-07

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 9/13.11.2018 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και της υπ’ αριθμ. 368/14.11.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια 60.000 «ερωτηματολογίων αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και των σπουδών από τους φοιτητές» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται μέχρι του ποσού των €2.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0891 (CPV: 79810000-5) του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι πέραν της οικονομικής και τεχνικής τους προσφοράς θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.

Η εν λόγω υποχρέωση στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αφορά τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων, τα νομικά πρόσωπα προσκομίζουν τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα.

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και

γ.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Τα φυσικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα τόσο για τα ίδια όσο και για το τυχόν προσωπικό που απασχολούν, τα νομικά πρόσωπα μόνο για το προσωπικό που απασχολούν.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font