ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΕΕ 36/18)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-12-07

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 9/13.11.2018 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Α/Α 366/14.11.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας και απεντόμωσης (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια μυοκτόνων και εντομοκτόνων) σε διάφορους χώρους του Πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παρακάτω.

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση της εν λόγω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των €3.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε.   0419 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font