Προμήθεια «Δύο (2) Συστημάτων μαγνητισμού-απομαγνητισμού» του υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου (ΠΕΕ 38/18)


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 9/13.11.2018 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Α/Α 639/14.11.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια «Δύο (2) Συστημάτων μαγνητισμού-απομαγνητισμού» του υλικού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €7.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7127.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font