ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;
 2. Πόσοι φοιτητές εισάγονται ανά έτος;
 3. Απαραίτητα δικαιολογητικά
 4. Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;
 5. Τρόπος κατάταξης
 6. Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες;
 7. Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων
 8. Εξεταζόμενα μαθήματα
 9. Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;
 10. Ποιο είναι το πρόγραμμα εξετάσεων;
 11. Αποτελέσματα κατατάξεων ακαδ. έτους 2018- 19

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.  Ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, ΤΕΙ (ή ισότιμων προς αυτά), ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών και ανωτέρων σχολών διετούς κύκλου σπουδών.

 

2.  Πόσοι φοιτητές εισάγονται ανά έτος;

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της ΥΑ Φ1/192329/Β3/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013), το ποσοστό των κατατάξεων ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.253.1/84528/Α5/23-5-2018 (ΦΕΚ 1976/τΒ΄/1-6-2018) ο αριθμός εισακτέων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών για το ακαδ. έτος 2018- 19 ανέρχεται σε 170 φοιτητές. Επομένως, οι θέσεις για κατάταξη πτυχιούχωνανέρχονται σε 20 (ποσοστό 12% επί 170 εισακτέων).

 

3.   Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση (Λήψη αρχείου). Επίσης, διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή.)
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών με ακριβή βαθμό (π.χ. 7,32 και όχι 7) ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών) ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, για τους πτυχιούχους εξωτερικού.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

4.  Σε ποιο γραφείο κατατίθεται ο φάκελος;

Στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Ημιώροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310891454 & 451, e-mail: iessecr@uom.gr κατά το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα- Παρασκευή κατά τις ώρες από 11:30– 13:00.

 

Επίσης, ο φάκελος μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

                                             Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

                                             Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

                                             Εγνατίας 156

                                             54006 Θεσσαλονίκη


5.  Τρόπος κατάταξης

Η επιλογή των υποψηφίων από το ακαδ. έτος 2013- 14 θα γίνεται με κατατακτήριες εξετάσεις σε 3 μαθήματα. Οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους.

 

6.  Σε ποιο εξάμηνο φοίτησης εισάγονται οι επιτυχόντες;

Οι επιτυχόντες (όλων των κατηγοριών πτυχιούχων) κατατάσσονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

 

7.  Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

8.  Εξεταζόμενα μαθήματα

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Πολιτική και Οικονομία
 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

 

9.  Ποια είναι η εξεταστέα ύλη;


 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Πολιτική και Οικονομία

Σύγγραμμα: Κουσκουβέλης, Ηλίας (2004), Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα

Εξεταστέα ύλη: όλες οι θεματικές ενότητες

 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Σύγγραμμα: Βοσκόπουλος, Γιώργος (2008), Η Οικοδόμηση της Ευρώπης. Ειρήνη- Συμφιλίωση- Συνεργασία- Ολοκλήρωση, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα

Εξεταστέα ύλη: Κεφάλαια 1, 3, 4, 5, 6 (μόνο σελ. 239- 287), 8 (μόνο σελ. 385- 393) και 13 (μόνο σελ. 597- 635)

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Σύγγραμμα: Χριστοδούλου, Δημ. & Νίκας, Χρ. (2012), Η Διεθνής Οικονομική στην Εποχή της Παγκοσμιοποίησης, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη

Εξεταστέα ύλη: σελ. 23- 216

 

10.  Ποιο είναι το πρόγραμμα εξετάσεων;

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις- Πολιτική και Οικονομία

Σάββατο 8/12/2018, ώρα 9:30- 11:30, αμφιθέατρο 12 (κτίριο ΓΔ- 1ος όρ.)

 • Πολιτική και Οικονομία στην Ευρώπη μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο

Σάββατο 8/12/2018, ώρα 13:30- 15:30, αμφιθέατρο 2 (ισόγειο)

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Σάββατο 8/12/2018, ώρα 16:00- 18:00, αμφιθέατρο 2 (ισόγειο)

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα 1- 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Σύμφωνα με την παρ. 7 της αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3185/τΒ΄/16-12-2013):

 • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
 • Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα.
 • Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
 • Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ' εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.
 • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα


11.  Αποτελέσματα κατατάξεων ακαδ. έτους 2018- 19

     (εκκρεμεί)


Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font