Προμήθεια, εγκατάσταση και ετήσια συντήρηση δύο (2) επιδαπέδιων φωτοτυπικών μηχανημάτων στο χώρο του Πανεπιστημίου (ΠΕΕ 29/18)


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 14/07.12.2018 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου καιτης υπ’ αριθμ. 414/07.12.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και ετήσια συντήρηση δύο (2) επιδαπέδιων φωτοτυπικών μηχανημάτων στο χώρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας»,σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενεςτεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 10.01.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €23.808.00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7124 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018(CPV: 30121200-5).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font