Γενικής υπηρεσίας συντήρησης περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΕΕ 27/18)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-01-10

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, των υπ’ αριθμ. 6/25.10.2018, 14/07.12.2018 αποφάσεων του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και των υπ’ αριθμ. 354/25.10.2018, 415/07.12.2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την παροχή Γενικής υπηρεσίας συντήρησης περιβάλλοντος χώρου του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 10.01.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €10.936,80, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0879 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV: 50800000-3).

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα φέρει στο εξωτερικό του μέρος την ένδειξη «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 27/18».

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font