Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΕΕ 30/18)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2018-12-21

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α′ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α′ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ….», του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α′ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α′ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», του Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ Α′ 138) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1568/1985 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», του Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ Α′ 10) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ», του Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ Α′ 11) «Μέτρα για βελτίωση της ασφάλειας και την υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ & 91/383/ΕΟΚ», του Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ τ. Α′ 157) «Τροποποίηση του Π.Δ. 17/1996 μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων», του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α′ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες» και, της υπ’ αριθμ. 416/07.12.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών:

α) Ιατρού Εργασίας και

β) Τεχνικού Ασφαλείας

για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €24.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (€19.354,84 άνευ Φ.Π.Α. + €4.645,16 Φ.Π.Α. 24% = €24.000,00 με το Φ.Π.Α. 24%).

 

 

 

Ειδικότερα:

α)   Ο προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας ανέρχεται στο ποσό των €9.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (€7.258,07 άνευ Φ.Π.Α. + €1.741,93 Φ.Π.Α. 24% = €9.000,00 με το Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0419 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV: 71317210-8).

β)    Ο προϋπολογισμός για την παροχή των υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας ανέρχεται στο ποσό των €15.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (€12.096,77 άνευ Φ.Π.Α. + €2.903,23 Φ.Π.Α. 24% = €15.000,00 με το Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0412 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV: 71317210-8).

 

Γίνονται δεκτές προσφορές και για ένα μόνο από τα Τμήματα που περιλαμβάνει η παρούσα πρόσκληση, δηλαδή γίνονται δεκτές προσφορές είτε μόνο για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας, είτε μόνο για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.

 

Κριτήριο αξιολόγησης της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font