Προμήθεια έντυπου υλικού (ξενόγλωσσων και ελληνικών τίτλων) - 25/18


Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 25/18) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια έντυπου υλικού (ξενόγλωσσων και ελληνικών τίτλων περιοδικών, ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων και μουσικών παρτιτούρων) για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 52.800,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€49.811,32 άνευ Φ.Π.Α. + €2.988,68 Φ.Π.Α. 6% = €52.800,00 με το Φ.Π.Α) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1259 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2018 (CPV: 22113000-5, 22213000-6).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15.01.2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:30 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font