ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019


ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Για την Ειδίκευση της Ειδικής Αγωγής:


Μάθημα: Ειδική Αγωγή και Αποκατάσταση των ΑμεΑ

 1. Αξιολόγηση, προγράμματα και διδασκαλία για άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
 2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 3. Προβλήματα λόγου και επικοινωνίας
 4. Προβλήματα Συμπεριφοράς
 5. Νοητική Καθυστέρηση/ Νοητική Αναπηρία
 6. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές/ Αυτισμός
 7. Εκπαίδευση ατόμων με οπτική αναπηρία
 8. Εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα ακοής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αγαλιώτης, Ι. (2012). Εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής: To Aξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-8)

Νικολόπουλος, Δ. (επιμ.) (2008).  Γλωσσική Ανάπτυξη και Διαταραχές. Αθήνα: Τόπος (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5-6)

Heward Lee William (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μια εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Αθήνα: εκδόσεις Τόπος (ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3-9)

 

Μάθημα: Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

 1. Ερευνητικός σχεδιασμός: βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεοντολογία
 2. Ποσοτικές μέθοδοι: δειγματοληψία, εργαλεία, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, αξιοπιστία
 3. Ποιοτικές μέθοδοι: έρευνα πεδίου, εργαλεία, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Babbie, E. (2011 & 2013 ψηφιακά). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα. Κριτική.

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα. Κριτική

 

 

 Για την Ειδίκευση της Δια Βίου Μάθησης:


ΜΑΘΗΜΑ: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Δια Βίου Μάθηση

 1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Θεωρητικές προσεγγίσεις εκπαίδευσης ενηλίκων
 3. Μορφές, τρόποι, κίνητρα μάθησης ενηλίκων
 4. Διδακτικές μέθοδοι, τεχνικές και μέσα εκπαίδευσης ενηλίκων
 5. Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και η αξιολόγησή τους
 6. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων
 7. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 8. Ο επαγγελματισμός στην εκπαίδευση ενηλίκων
 9. 11. Γνωστική Ανάπτυξη στη Νεότητα, τη Μέση και την Ύστερη Ενήλικη Ζωή

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Feldman, R. (2009). Εξελικτική Ψυχολογία: διά βίου ανάπτυξη (τόμος Β'). Αθήνα: Τυπωθήτω.

Jarvis, P. (2004). Οι Θεμελιωτές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Rogers, A. (2000). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Παπασταμάτης, Α. (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Θεμέλια της Διδακτικής Πράξης. Αθήνα: Σιδέρης.

 

Μάθημα: Μεθοδολογία Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες

 1. Ερευνητικός σχεδιασμός: βιβλιογραφική ανασκόπηση, δεοντολογία
 2. Ποσοτικές μέθοδοι: δειγματοληψία, εργαλεία, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, αξιοπιστία
 3. Ποιοτικές μέθοδοι: έρευνα πεδίου, εργαλεία, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Babbie, E. (2011 & 2013 ψηφιακά). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα. Κριτική.

Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πως γίνεται μια επιστημονική εργασία. Αθήνα. Κριτική

.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font