ΕΠ - Κατάθεση δικαιολογητικών για την ορκωμοσία Μαΐου 2019


Όσοι φοιτητές ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους μετά την εξεταστική Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019, καλούνται να καταθέσουν,

από Δευτέρα 18/3/2019 μέχρι Παρασκευή 29/3/2019, κατά τις εργάσιμες ΔΕ-ΤΕ-ΠΑ 11:30-13:00,

τα παρακάτω δικαιολογητικά και όσα συνοδευτικά αναφέρονται σε αυτά:

  1. Αίτηση συμμετοχής στην τελετή αποφοίτησης και όσα αναφέρονται σ' αυτήν ως οφειλόμενα να επιστραφούν
  2. Υπεύθυνη δήλωση επιστροφής αποδεικτικών φοιτητικής ιδιότητας

Σημείωση: Τα ηλεκτρονικά έντυπα είναι επεξεργάσιμα. Συνιστούμε προηγουμένως να αποθηκευτούν και να συμπληρωθούν. Στη συνέχεια, μπορούν να αποσταλούν στο daisecr@uom.gr και να υπογραφούν στη Γραμματεία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα λοιπά αποδεικτικά της φοιτητικής τους ιδιότητας.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • αυτοπροσώπως, οπότε υπογράφονται την ώρα της κατάθεσης στη Γραμματεία
  • μέσω εκπροσώπου, του οποίου τα στοιχεία έχουν αποσταλεί προηγουμένως ηλεκτρονικά στο daisecr@uom.gr. Τα έντυπα θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα
  • μέσω ταχυδρομείου. Τα έντυπα θα πρέπει να είναι ενυπόγραφα