ΕΠ - TheSummerSchool, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΒΗΜΑ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 

Το εργαστήριο ISEB του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μα­κε­δο­νί­ας διορ­γανώ­νει το 4ο ThesSummerSchool και το 1ο ThesSummerSchool@camp, δύο θερινά σχολεία επι­χειρηματι­κότητας για νέους και νέες 14-18 ετών. Σκοπός των δύο προγραμ­μάτων είναι η μύηση των νέων παιδιών στον κόσμο της επιχειρη­ματικότητας, μέσω της διεύρυνσης των γνώσεων τους στο θέμα και της καλλιέρ­γειας της δημιουργι­κότητάς τους. Βασική μας φιλο­δοξία είναι η κατάλ­ληλη προετοι­μασία τους, ώστε να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.
 
Στο τέλος κάθε προγράμματος δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής από το Πανε­πιστήμιο Μακεδονίας.

 

Για τα μέλη του Πανεπιστημίου μας ισχύουν προνομιακές τιμές συμμετοχής!

 

ThesSummerSchool

από 24 έως 29 Ιουνίου 2019,
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Για έξι ημέρες, από τέσσερις ώρες καθημερινά, οι συμμετέχοντες παρακο­λουθούν διαλέξεις από καθηγητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμ­μετέχουν σε συζητήσεις/ομιλίες από προσκε­κλημένους εισηγητές με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του επιχειρείν και επισκέ­πτονται πρότυπες καινοτόμες εταιρίες.
 
 
Για πρώτη φορά φέτος, όσα παιδιά επιθυμούν μπορούν να συμμε­τέχουν, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, τη Δευτέρα 1/7 σε ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό παιχνίδι (στο στυλ των Escape rooms)! Το Εscape Τhe City διαδραματίζεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και έχει στόχο την επαφή των συμμε­τεχόντων με την επιχει­ρηματι­κότητα της πόλης κατά την περίοδο της μεγάλης φωτιάς του 1917, την επίλυση γρίφων και τη διασκέδαση. Θα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους!


 

 

ThesSummerSchool@camp

από 18 έως 23 Ιουνίου 2019, στο εκπαιδευτικό κέντρο ΧΑΝΘ, στο Νυμφαίο Φλώρινας
 
Το πρόγραμμα διοργα­νώνεται σε συνερ­γασία με τη ΧΑΝΘ και συνδυάζει το εκπαιδευ­τικό περιε­χόμενο του «ThesSummerSchool» σε συνδυα­σμό, ωστόσο, με πλήθος ψυχαγωγικών δραστη­ριοτήτων στη φύση. Αποτελεί μονα­δική ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν να λειτουρ­γούν ομαδικά και, παράλληλα, να αυτονομηθούν.
Ειδικά για το ThesSummerSchool@camp, όλοι όσοι επιβεβαιώσουν την εγγραφή τους θα συμμετέχουν σε κλήρωση για να εξασφαλίσουν μία από τις 10 υποτροφίες κάλυψης του συνολικού κόστους του προγράμματος, οι οποίες αποτελούν ευγενική χορηγία του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.

Περισσότερες πληροφορίες στο http://thessummerschool.iseb.gr/