ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΜΣ "ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"


Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ "Δια βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή" θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση του ΦΕΚ και του Κανονισμού τροποποίησης και αντικατάστασης, όπως αποφασίσθηκαν από τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο σύνδεσμο για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εδώ