Σχετικά με την υπ’ αρίθμ. 368/06-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΕΠΙ


Σας γνωστοποιούμε ότι για την υπ’ αριθμ. 368/06-06-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για το έργο: «Παροχή επιστημονικών - νομικών υπηρεσιών προς Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ε.Π.Ι.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017», αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Ν.2190/1994  (βλ. την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ/14-06-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης) και συνεπώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει έντεκα ημέρες μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης.