Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπους των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ της Σχολής ΚΑΕΤ στην Κοσμητεία