ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


Θεσσαλονίκη, 24.06.2019

 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ Ε.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις υπ’αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β’3255) και 191014/Ζ1/13.11.2017 (Β’ 3969) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί του τρόπου διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4485/2017 (Α’ 114)
  2. Τις διατάξεις του εδαφίου δ. της παρ. 1 του άρθρου 21 τον Ν.4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
  3. Την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 656/06.06.2019 Προκήρυξη Εκλογών  - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκλογή ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τα μέλη Ε.Ε.Π. του Τμήματος για το χρονικό διάστημα 01.09.2019 – 31.08.2020
  4. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 5853/13.06.2019 σχετική αίτηση υποψηφιότητας του κου Τρακάδα Αντωνίου και
  5. Την υπ’αριθμ. Πρωτ. 5858/13.06.2019 σχετική αίτηση υποψηφιότητας του κου Μπορόβα Γεωργίου

Ανακηρύσσουμε

Κατόπιν εξέτασης των προϋποθέσεων του νόμου και των σχετικών κωλυμάτων εκλογιμότητας, τους παρακάτω υποψηφίους για τη θέση του Εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από τα μέλη Ε.Ε.Π. του Τμήματος ως εκλόγιμων για την εκλογική διαδικασίας της 25ης Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00  ως 14:00 στην αίθουσα 335, 3ος όροφος, κτίριο ΚΖ:

  • Μπορόβα Γεώργιο
  • Τρακάδα Αντώνιο.

Η παρούσα να αναρτηθεί με ευθύνη του Τμήματος Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής

εκπροσωπώντας και τα λοιπά μέλη

 

 

Δέσποινα Δημητριάδου

 

 

Εσωτερική Διανομή

-          Γραφείο Πρυτανείας

-          Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

-          Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής