Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης. Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 19/7/2019


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-07-19

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

(ADMINISTRATION ANDLEADERSHIP

IN SCIENCES OF EDUCATION AND LIFELONG LEARNING)

 

 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 19/7/2019


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης (M.Sc. in Administration and Leadership in Sciences of Education and Lifelong Learning) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά από Παρασκευή 21 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019:

-       Αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.. (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Μ.Σ.).

-       Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

-       Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική εμπειρία και, γενικώς, τα προσόντα του υποψηφίου (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή την ηλεκτρονική σελίδα του Π.Μ.Σ.).

-       Δύο (2) συστατικές επιστολές από τον ακαδημαϊκό ή και τον εργασιακό χώρο, οι οποίες κατατίθενται από τους υποψήφιους φοιτητές σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία.

-       Δύο πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

-       Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής.

-       Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

-       Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης των πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

-       Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.

-       Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

-       Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν. Όταν αυτά προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα αντίγραφα των πτυχίων πρέπει να είναι μεταφρασμένα και επικυρωμένα.

-       Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών. Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα.

-       Για την επαγγελματική εμπειρία οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία ή βεβαιώσεις που προέρχονται από τον εργασιακό τους χώρο ή τον φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.

-       Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, εφόσον υπάρχουν.

-       Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 

  • Η φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτεί την καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000 ευρώ για το σύνολο του προγράμματος. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. δύναται να απαλλαγεί των τελών φοίτησης. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.
  • Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
  • Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο έως 60 ανά ακαδημαϊκό έτος.
  • Για τους υποψηφίους που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
  • Η επιλογή των φοιτητών του Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων και οι υποψήφιοι κατατάσσονται αξιολογικά σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
  • Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Κριτήρια επιλογής

πίστωση μορίων

Ο βαθμός πτυχίου

 

ως 20

Επιπλέον τίτλοι σπουδών (5 μόρια για δεύτερο πτυχίο, 8 μόρια για μεταπτυχιακό και 12 μόρια για διδακτορικό)

ως 25

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (5 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό και 3 μόρια για κάθε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου)

ως 15

 

 

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (0,5 μόρια για κάθε έτος προϋπηρεσίας)

ως 5

Πτυχιακή Εργασία

ως 10

Συνέντευξη

ως 25

Σύνολο (μέγιστο)

100

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, θα κληθεί για συνέντευξη εύλογος αριθμός υποψηφίων και εξ αυτών θα επιλεγούν οι 60 που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία μετά τη συνέντευξη. Παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας και τη διεξαγωγή των προφορικών συνεντεύξεων.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Π.Μ.Σ. Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και την ευρύτερη αξιολογική διαδικασία του Π.Μ.Σ., παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία στο τηλεφωνικό νούμερο: 2310 891616 και στο e-mail: leadekp@uom.edu.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του Προγράμματος: https://www.uom.gr/leadekp και http://leadekp.uom.gr/.

 

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία του Προγράμματος τις εξής ημέρες και ώρες:

Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή: 11:00 – 13:00 και Τετάρτη και Πέμπτη: 12.00 – 16.00.

 

Γραφείο Γραμματείας: Ημιόροφος, Γραφείο  IM7B

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διοίκηση και Ηγεσία στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης

Ημιόροφος - Γραφείο  IM7B

Εγνατίας 156, 54636

Θεσσαλονίκη

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. να υποβάλουν υποχρεωτικά και την ηλεκτρονική αίτηση, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στο σύνδεσμο https://forms.gle/eFyx3qqvDoW1wV8QA.

 

 Οι αιτήσεις μπορούν, επίσης, να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier) στην παραπάνω διεύθυνση. Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier). Αιτήσεις που φέρουν ημερομηνία αποστολής μετά την 19/7/2019 είναι εκπρόθεσμες και δε θα ληφθούν υπόψη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να υποβληθούν και ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή (κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με τη Γραμματεία του Προγράμματος).

 

Η Διευθύντρια του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Βασιλική Καραβάκου

Καθηγήτρια της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης

Τμήμα Ε.Κ.Π.