Προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού βιβλιοθήκης (Διακ.33/19)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-09-17

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (αρ. διακ. 33/19) με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού (ξενόγλωσσων τίτλων περιοδικών και βάσεων δεδομένων) έτους 2020 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α′.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €68.948,68 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (€55.603,774 άνευ Φ.Π.Α. + €13.344,91 Φ.Π.Α. 24% = €68.948,68 με το Φ.Π.Α)και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1259 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2019 (CPV: 72320000-4).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 17.09.2019, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:15 π.μ. (ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών) στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου στην Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατίας 156, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.