Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΠΕΕ 42/19)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2019-09-04

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ’ αριθμ. 41/23.07.2019 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και των υπ’ αριθμ. 311-312-313/23.07.2019 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες του Ακαδημαϊκού Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Ιδρύματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές:

(α) Ένα (1) Τσέμπαλο με πληκτρολόγιο – προϋπολογισμού 8.600€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%),

(β) Τρία (3) ημιυβριδικά ηλεκτρικά πιάνα με τρία (3) ζεύγη ακουστικών και τρία (3) σκαμπό πιανιστών – προϋπολογισμού 9.000€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και

(γ) Διάφορα μουσικά όργανα για τις ανάγκες του μαθήματος «Μουσικής Παιδαγωγικής» – προϋπολογισμού 297,10€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Προμηθειών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 4.9.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.