Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ.4164/10-5-2016 ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6ΟΕΥ469Β71-ΣΦΩ) μετά την κατάταξη τους από το  Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις αριθμ. 3/22-4-2019, 4/20 & 21-5-2019, 6/3-6-2019 συνεδριάσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι πίνακες κατάταξης θα διαμορφωθούν σε τελική μορφή μετά τις απαντήσεις των φορέων προέλευσης των υποψηφίων, στους οποίους θα σταλεί ερώτημα εάν υπάγονται σε κάποιον από τους περιορισμούς που τίθενται στα άρθρα 71 και 74 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύουν.