Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 9/21.08.2019 Θέμα 2ο του Δ.Σ. του ΕΠΙ για την υπ΄αρίθμ. 424/11.07.2019 Πρόσκληση (ΑΔΑ ΩΔΒΒ469Β7Ι-ΞΜΣ)


Η απόφαση για την υπ΄αρίθ. 424/11.07.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΠΙ (ΑΔΑ ΩΔΒΒ469Β7Ι-ΞΜΣ) για δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς.