Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»


Θεσσαλονίκη,     11-9-2019

Αρ. Πρωτ.:    443

 

 ΘΕΜΑ:  Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 137.000 (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) ευρώ.

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ. Βʼ), ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018 Εγκύκλιος 2 και ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511/2-5-2018 τ. Βʼ)  αποφάσεων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 137.000  (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) για έργα κατηγορίας Οικοδομικά σε Κ/Ξ Α1 τάξης και άνω,  σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Σύγκλητο Ετήσιο Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Μελετών-Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απόφαση υπ αριθ. 14/20-2-2019 της Συγκλήτου ΑΔΑ: ΩΙΑ7469Β7Ι-56Γ ) και την υπ' αριθ. 43/30-8-2019 ΑΔΑ: ΨΒΘΑ469Β7Ι-Ζ3Β  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΣΑΕ  2012ΣΕ04600005 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου έτους 2019 . Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS GR122).

 Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε. Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Βʼ) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπʼ αριθ. 1/9-9-2019(ΑΔΑ:67ΟΚ469Β7Ι-Σ6Ε)   απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του ΠανεπιστημίουΜακεδονίας είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Α. Καρανικολό, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

2. Καραμπατάκη Φωτεινή, Πτυχ. Πολιτικό Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

3. Τσακιρόπουλο Γιώργος, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, εκτελούντα χρέη Προϊσταμένου Τμήματος Κατασκευών- Συντήρησης, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση. Σας γνωστοποιούμε ότι  η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) , στο γραφείο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

 Δρ. Μαρία Αλεξούδη

Διπλ.  Πολιτικός Μηχανικός, Msc, PhD

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font