Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας


Πιστοποίηση Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

Η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, κατά την υπ’ αριθμ. 90/17-07-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης σύμφωνα με την οποία το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμορφώνεται πλήρως (fully compliant) με τις αρχές του προτύπου της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG, 2015).

Η συνολική διαδικασία πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία των Πρυτανικών Αρχών με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη συμβολή μελών ΔΕΠ, διοικητικών στελεχών, φοιτητών, αποφοίτων και εξωτερικών κοινωνικών εταίρων.

Πέραν των παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της ΑΔΙΠ, έχει ήδη υποβάλει τους Φακέλους Πιστοποίησης και των οκτώ προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του, διαδικασία η οποία θα αρχίσει τον ερχόμενο Οκτώβριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font