ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ_ΤΜΗΜΑ Ο.Ε.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2019-20

 

Ορίζεται προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών- Αλλογενών και τους αποφοίτους Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το χρονικό διάστημα από 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2019 από ώρα 10-12:30 μ.μ.

 

Τα δικαιολογητικά που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι ορίζονται αναλυτικά στην με αριθμ. Φ.152/146360/Α5 από 20-09-2019 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 

Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Ο.Ε. ( γρ. 11 ημιώροφος ΠΑ.ΜΑΚ. )  από τους ίδιους τους επιτυχόντες αυτοπροσώπως  ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από  αυτούς πρόσωπο.

 

Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες/-ουσες, δύνανται να καταθέτουν από
23/9/2019 έως 30/09/2019 τα απαιτούμενα για την εγγραφή τους δικαιολογητικά ταχυδρομικά στη διεύθυνση :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Εγνατία 156 – 543 36 Θεσσαλονίκη