Ανάκληση της από 07/05/2019 απόφασης της 7ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΠΙ και ματαίωση της διαδικασίας για την υπ' αρίθμ. 368/06-06-2019 (ΑΔΑ ΑΔΑ: Ω96Ι469Β7Ι-ΨΗΧ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Ανάκληση της από 07/05/2019 απόφασης της 7ης Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΠΙ και ματαίωση της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της νομικής υποστήριξης του ΕΠΙ στα πλαίσια του έργου «Παροχή επιστημονικών - νομικών υπηρεσιών προς Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (Ε.Π.Ι.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017».