Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»


Έργο    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ

 Θέση : Παν/μιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσ/νίκη

 Ημερ. : 1/ 10 /2019

Αρ. Πρωτ. : 477


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ

 

1. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  προκηρύσσει  Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός)  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την κατασκευή του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΔΕΥΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ», Προϋπολογισμού 137.000€ Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)Κωδικός CPV: 45214400-4 Κωδικός NUTS Φορέα: GR122 Κωδικός NUTS Τόπου Εκτέλεσης: GR122
           Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
           α)   Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 110.086,69 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)


Το έργο αφορά εργασίες σχετιζόμενες με τον εξωτερικό περιβάλλον χώρο του Πανεπιστημίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αλλαγής του υλικού επίστρωσης όπου απαιτείται στον υπόστυλο εξωτερικό χώρο της κύριας όψης του Πανεπιστημίου, διαμόρφωσης της πλάγιας εξωτερικής όψης του Αμφιθεάτρου Τελετών με εκτακτική φύτευση, διάνοιξης νέας εξόδου κινδύνου παραπλεύρως του Αμφιθεάτρου Τελετών,  σύνδεσης των υπαιθρίων χώρων με τον υπόγειο χώρο στάθμευσης,  αναδιαμόρφωσης του πλάτους οδεύσεων μεταξύ των κήπων, ανακατασκευής του εξώστη του εστιατορίου των φοιτητών, επισκευής και συντήρησης της περίφραξης και συντήρησης των όψεων των τοιχίων  του υπογείου χώρου (επισκευές και αποκατάσταση επιχρισμάτων τοιχίων, εγκιβωτισμός σωληνώσεων κτλ) . Οι αναγκαίες αλλαγές σε όλους τους χώρου επέμβασης, θα συνοδεύονται από αλλαγές στη φύτευση ώστε αυτή να μην αποτελεί εμπόδιο στην ομαλή διέλευση. Oι ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες αφορούν την επέκταση του συστήματος άρδευσης των χώρων στους οποίους θα επεκταθεί η φύτευση.

2. Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτουσας αρχής : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Εγνατίας 156, ΤΚ 54636, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Πληροφορίες: 2310-891312 (κ. Σκορδάρης Αναστάσιος), Fax: 2310891255, Ε-mail: techyp@uom.gr, Ιστοσελίδα: www.uom.gr.

3. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την υπ’ αριθ. 14/20-02-2019 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΙΑ7469Β7Ι-56Γ) και με την υπ. αριθ. 43/30-8-2019 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου(ΑΔΑ: ΨΒΘΑ469Β7Ι-Ζ3Β).

4. Προσφέρεται ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσα από την ιστοσελίδα της πύλης www.promitheus.gov.gr και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (www.uom.gr)  . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  21/10/2019  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/10/2019.

5. Ως πρότυπο διακήρυξης του έργου έχει χρησιμοποιηθεί το επικαιροποιημένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) υπόδειγμα τύπου Β κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Αρχής συνοδευόμενη από το υπ΄ αριθ. 5034/28-9-2018 έγγραφο της.

6. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις  29-10-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

7. Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η  4-11-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.uom.gr, καθώς και στο ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

8. Tο σύστημα υποβολής προσφορών είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), σύμφωνα με το άρθρο 95α του Ν.4412/16 και το ΦΕΚ 1924/2-6-2017.

9. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται  σε έργα Οικοδομικά  και είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.[i],
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

10. Όσον αφορά την Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, i) στην περίπτωση της Ελλάδας στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ και να ανήκουν σε Κ/ Ξ  Α1  τάξης  και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά ii) για τα υπόλοιπα κράτη μέλη , αντίστοιχα, στα επαγγελματικά μητρώα του Παρατήματος XI του Ν.4412/2016 ).

11. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ  λεπτών (2.209,68€ ),  2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ 24%) με ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε έντυπη μορφή από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή (Πρωτόκολλο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Εγνατίας 156, ΤΚ 54636, Θεσσαλονίκη), με αίτηση και σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της σχετικής διακήρυξης.

12. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι την 29/7/2020.

13. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

14. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

15. Προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση, ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να καταθέσει τρεις εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 72, παρ 1β  του Ν.4412/16  ,το ύψος των οποίων καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ ανάλογα με την προέλευση της Χρηματοδότησης. Οι Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα κατατεθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα περιλαμβάνουν τον τίτλο του έργου, την ονομασία της Αναθέτουσας Αρχής (Πανεπιστήμιο , ΕΛΚΕ) θα έχει ημερομηνία λήξεως την ημερομηνία της Παραλαβής του έργου και επιστρέφεται στον Ανάδοχο στο σύνολό της μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

16. Το έργο χρηματοδοτείται από τις Πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κωδ  ΠΔΕ 2012ΣΕ04600005 κατά το ποσό των 137.000 Ευρώ.

17. Προκαταβολή και ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ) δεν θα χορηγηθούν.

18. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

19. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Σύγκλητος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

20. Για το παραδεκτό της άσκησης προδικαστικής προσφυγής, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 4.3 διακήρυξης) , κατατίθεται παράβολο, από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ, ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
 


 Θεσσαλονίκη  1 - 10 – 2019


Η αντιπρύτανης Οικονομικών,  Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

 

Καθηγήτρια, Ευγενία Αλεξανδροπούλου 


 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font