Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής: Κατατακτήριες Εξετάσεις (υποβολή αιτήσεων, δικαιολογητικά, χρόνος διενέργειας εξετάσεων)


 

Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων υποβάλλονται σύμφωνα με την αριθμ.
Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄) στο Τμήμα Υποδοχής στο διάστημα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019, ως ακολούθως:

α) αυτοπροσώπως, καθημερινά 11:30-13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εγνατία 156
546 36 Θεσσαλονίκη
Ημιώροφος - Γραφείο 9

β) ταχυδρομικά στη διεύθυνση που δίδεται παραπάνω. Στην περίπτωση της
ταχυδρομικής αποστολής θεωρείται στην αίτηση το γνήσιο της υπογραφής του/της
υπογράφοντος/ουσας.

Χρόνος Διενέργειας Εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν, σύμφωνα με την αριθμ. Φ1/192329/Β3/13-12-
2013 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄), κατά το διάστημα από 1 έως 20
Δεκεμβρίου 2019. Το πρόγραμμα εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του
Τμήματος τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σε περίπτωση που η αίτηση αποσταλεί ταχυδρομικά, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του/της υπογράφοντος/ουσας)
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη φοίτησης σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ, κατόπιν εισαγωγής σε αυτό μέσω πανελληνίων εξετάσεων
  • Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
Πρόγραμμα εξετάσεων
 Εξεταζόμενο μάθημα 
Ημερομηνία εξέτασης
Ώρα εξέτασης
Αίθουσα
Πύργος - Όροφος
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Τρίτη, 3/12/2019
12:00-14:00
434 Γ΄ - 4ος όρ.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Πέμπτη, 5/12/2019
12:00-14:00
434 Γ΄ - 4ος όρ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πέμπτη, 12/12/2019
13:00-15:00
434 Γ΄ - 4ος όρ.