ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας:

 

Γνωστικά Πεδία Έρευνας

Αριθμός Υποψηφίων

 • Λογιστική

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική

 • Ελεγκτική

 • Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

 • Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων

 • Φορολογία Εισοδήματος

 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική

 • Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

 • Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

 

 

 

 

10

 • Τραπεζική (Κίνδυνος και απόδοση τραπεζών, νέα τραπεζικά προϊόντα, τραπεζικός ανταγωνισμός και σταθερότητα, κόστος, κερδοφορία και αποτελεσματικότητα τραπεζών, τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις)

 • Χρηματιστηριακές Αγορές και Λειτουργία τους (Επίδραση μερισματικής πολιτικής στις τιμές των μετοχών, Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και επίδραση στις τιμές των μετοχών, εταιρικές ανακοινώσεις και επίδραση στις τιμές των μετοχών, Αποτίμηση μετοχών-μεταβλητότητα, Αγορές παραγώγων-μεταβλητότητα, ETF’s)

 

 

 

1

 • Ποσοτική Χρηματοοικονομική

 • Εφαρμοσμένα Οικονομικά

 • Οικονομετρία

2

 • Διεθνή και Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική

 • Νομισματική και Τραπεζική

 

3

 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

 • Εφαρμογές Διαδικτύου - Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα

 • Υπολογιστική Νέφους και Πληροφοριακά Συστήματα

 

2

 • Χρηματοοικονομική και Νευρωνικά Συστήματα

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση Κινδύνων Κυβερνοχώρου - Νευρωνικά Συστήματα

3

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςτα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (όπου θα αναγράφεται το γνωστικό πεδίο έρευνας, ο Επιβλέπων Καθηγητής και η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής).

 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

 3. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και επιπλέον είναι κάτοχοι της Ελληνικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας).

 4. Αντίγραφα πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας.

 5. Αντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία).

 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλου σπουδών (εάν υπάρχουν).

 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος).

 8. Επίσημα αποτελέσματα GMAT με γενικό βαθμό όχι μικρότερο από 600.

 9. Κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται, τουλάχιστον, τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου των θέσεων (προσχέδιο διδακτορικής διατριβής).

 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο Η, ημιώροφος, γραφείο 1) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 607-441 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: finsecr@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

 

 

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Παναγιώτης Ταχυνάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής