ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20


Καλούνται οι επιτυχόντες/ούσες στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την κατηγορία των Αθλητών  ακαδημαϊκού έτους 2019-20 να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά το διάστημα από Τρίτη 19 έως Παρασκευή  29 Νοεμβρίου 2019 κατά τις ώρες 11:30-13:00 για την πραγματοποίηση της εγγραφής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους τα ακόλουθα:

α) Αίτηση εγγραφής (συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά),

β) Φωτοαντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 κεφ. Α΄ του ν. 4250/2014 (ΦΕΣ Α΄ 74), τίτλου απόλυσης,

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Τέσσερις (4) φωτογραφίες  τύπου αστυνομικής ταυτότητας,

ε) Ευκρινές φωτοαντίγραφο  των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,

στ) Βεβαίωση  ΑΜΚΑ,

ζ) Δημόσιο έγγραφο, π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απολυτήριο Λυκείου,στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός Μητρώου Αρρένων (ισχύει αποκλειστικά για τους άρρενες φοιτητές),

η) Δήλωση παρακολούθησης μιας ξένης γλώσσας διαφορετικής από τη γλώσσα που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, σε περίπτωση που συμμετείχαν σε αυτές (συμπληρώνεται από τους επιτυχόντες και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Κατά την εγγραφή τους οι εισαγόμενοι αθλητές πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Επισημαίνεται  ότι όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη  Σχολή, πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να εγγραφούν στη νέα σχολή εισαγωγής τους.

 

                                               ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ