ΕΠ - Κατάθεση δικαιολογητικών για αιτούντες μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Εγγραφή αιτούντων μετεγγραφή ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής. Εναλλακτικά, η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αναφέρονται στην εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, και τουλάχιστον τα παρακάτω: 

 1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής. Αν πρόκειται για μετεγγραφή λόγω αδελφού, θα πρέπει να επισυνάπτεται το έγγραφο ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής.
 2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου)

Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Συμπληρωμένη και εκτυπωμένη την Αίτηση μετεγγραφής
 2. Ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση).
 3. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
 4. Για την περίπτωση μετεγγραφής λόγω αδελφού, συμπληρωμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής την Υπεύθυνη δήλωση αποποίησης δικαιώματος μετεγγραφής (αφορά μόνο όσους δεν έχουν υποβάλει ήδη ηλεκτρονική δήλωση αποποίησης).

Η κατάθεση των δικαιολογητικών προτείνεται να ακολουθήσει το παρακάτω πρόγραμμα:

Από ΠΕΜΠΤΗ 21/11/2019 έως και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11/2019 και κατά τις ώρες 10:00-12:00

 • ΠΕ 21/11/2019, για επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από "Α" έως και "Δ"
 • ΠΑ 22/11/2019, για επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από "Ε" έως και "Κ"
 • ΔΕ 25/11/2019, για επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από "Λ" έως και "Ν"
 • ΤΡ 26/11/2019, για επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από "Ξ" έως και "Π"
 • ΤΕ 27/11/2019, για επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από "Ρ" έως και "Τ"
 • ΠΕ 28/11/2019, για επιτυχόντες με επώνυμο που αρχίζει από "Υ" έως και "Ω"
 • ΠΑ 29/11/2019 για όσους δεν ήταν εφικτό να ακολουθήσουν το πρόγραμμα

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών κι εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφή, αυτοί θα κληθούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης. Αφού οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, θα λάβουν μήνυμα στο προσωπικό email που δήλωσαν με οδηγίες για τη δημιουργία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.