ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ


ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας» και διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής διαγωνισμού μέσω ΜΗΜΕΔ

 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προτίθεται να προκηρύξει την μελέτη, τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας με ανοικτό διαγωνισμό του Άρθ. 27 του Ν.4412/2016, για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών και τεχνικών – επιστημονικών υπηρεσιών κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,  για την εκτέλεση της Τεχνικής – Επιστημονικής Υπηρεσίας «Μελέτη για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», (CPV: 71314300-5) συνολικού προϋπολογισμού 51.584,98 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) για φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρείες) μόνιμους ενεργειακούς επιθεωρητές, ή ενώσεις αυτών (σε κράτη μέλη της Ένωσης, Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και σε τρίτες χώρες)  που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) και που έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε Κτίρια με τάξη Γ, Συστήματα θέρμανσης με τάξη Γ και Συστήματα κλιματισμού  με τάξη Γ,  σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Σύγκλητο Ετήσιο Προγραμματισμό Τεχνικών Έργων, Τεχνικών Μελετών-Παροχής Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (απόφαση υπ αριθ. 14/20-2-2019 της Συγκλήτου ΑΔΑ: ΩΙΑ7469Β7Ι-56Γ ) και την υπ' αριθ. 13/11-11-2019 ΑΔΑ: ΩΣΩ9469Β7Ι-ΓΝΣ  απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου που ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου του θέματος. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον ΣΑΜ  2014ΣΜ04600011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου. Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (NUTS GR122).

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κατ΄ εφαρμογή των ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ4841/29-12-2017 τ. Β’), ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018 Εγκύκλιος 2 και ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ466 (ΦΕΚ 1511/2-5-2018 τ. Β’)  αποφάσεων του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού της τεχνικής – επιστημονικής υπηρεσίας της παρ.8 του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη. Μ.Ε. Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ. αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπ’ αριθ. 1/9-9-2019(ΑΔΑ: 67ΟΚ469Β7Ι-Σ6Ε)   απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι τριμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Α. Καρανικολό, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
  2. Καραμπατάκη Φωτεινή, Πτυχ. Πολιτικό Μηχανικό, MSc, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
  3. Τσακιρόπουλο Γιώργος, Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc, εκτελούντα χρέη Προϊσταμένου Τμήματος Κατασκευών- Συντήρησης, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

 

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση. Σας γνωστοποιούμε ότι  η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr) , στο γραφείο της  Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font