Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 3/1.11.2019 Θέμα 2ο του Δ.Σ. του ΕΠΙ για την υπ΄αρίθμ. 46/18.10.2019 Πρόσκληση (ΑΔΑ 9ΧΥΑ469Β7Ι-ΒΣΔ)


Η απόφαση για την υπ΄αρίθ. 46/18.10.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΠΙ (ΑΔΑ 9ΧΥΑ469Β7Ι-ΒΣΔ) για ένα (1) εξωτερικό συνεργάτη για την τεχνική υποστήριξη του ΕΠΙ.