Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant»


Πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant»

Σύμφωνα με την  Έκθεση της Επιτροπής Πιστοποίησης, η οποία  επικυρώθηκε  από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.ΙΠ.), το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πιστοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με την ανώτερη διάκριση συμμόρφωσης «fully compliant».