ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ


Οι δικαιούχοι μετεγγραφής μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής. Εναλλακτικά, η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία όλα τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους, την οποία θα πρέπει να εκτυπώσουν και να υπογράψουν και επιπλέον θα προσκομίσουν τα παρακάτω:

  1. Ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας

  2. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

  3. Αριθμό ΑΜΚΑ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9-12-2019 ΩΡΕΣ(11.00-13.00)

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών κι εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφή, αυτοί θα κληθούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης.