ΕΠ - Εγγραφή αιτούντων μετεγγραφή κατόπιν ένστασης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020


Εγγραφή αιτούντων μετεγγραφή κατόπιν ένστασης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής κατόπιν ένστασης καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφής. Εναλλακτικά, η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που αναφέρονται στις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ:

και τουλάχιστον τα παρακάτω: 

  1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής του ΥΠΑΙΘ. Η ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτή.
  2. Βεβαίωση εγγραφής του Τμήματος προέλευσης
  3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εντός του τελευταίου εξαμήνου)

Επιπλέον θα πρέπει να καταθέσουν:

  1. Συμπληρωμένη και εκτυπωμένη την Αίτηση μετεγγραφής στο Τμήμα ΕΠ 
  2. Ευκρινές αντίγραφο ταυτότητας (δεν απαιτείται επικύρωση).
  3. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται αυστηρά από ΔΕΥΤΕΡΑ 9/12/2019 έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 11/12/2019 και κατά τις ώρες 11:00-13:00.

Μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών κι εφόσον εγκριθεί η αίτηση των αιτούντων μετεγγραφή, αυτοί θα κληθούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα Προέλευσης. Αφού οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, θα λάβουν μήνυμα στο προσωπικό email που δήλωσαν με οδηγίες για τη δημιουργία του ιδρυματικού τους λογαριασμού.