ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΕ


Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις,

να καταθέσουν αίτηση ορκωμοσίας

κατά το χρονικό διάστημα από 11.12.2019 έως 20.12.2019.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της ορκωμοσίας θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται παραδεκτά με τους ακόλουθους τρόπους:

 

α) στη Γραμματεία του Τμήματος από τους ενδιαφερόμενους (αυτοπροσώπως)

β) στη Γραμματεία του Τμήματος μέσω άλλου, νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς, προσώπου

γ) με αποστολή αίτησης στο basecr@uom.edu.gr με χρήση του φοιτητικού λογαριασμού e-mail και

δ) ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Εγνατία 156, Τ.Κ. 54636, Γραμματεία Ο.Δ.Ε., Ημιόροφος, Γραφείο 10.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.